به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 28404
 بازدید امروز : 469
 کل بازدید : 1728221
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.8971
تقویم
صفحه اصلی >  اداره آموزش > آموزش عمومی > قوانین و مقررات  > آموزشی > کارشناسی > تغيير رشته 


ماده 55:
دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي مي توان دبا داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذي ربط ا زيك رشته به رشته ديگر در يك گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد:
1-
ادامه حصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.
2-
حداقل 6/1 و حداكثر 3/2 واحدهاي دوره را گذرانده باشد.
3-
نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.
4-
با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل امكان گذراندن واحدهاي درسي موردنياز در رشته جديد را داشته باشد.
تبصره 1:
تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط امكان پذير است.
تبصره 2:
تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بيني شده است موكول به احراز شرايط مربوط است.
تبصره 3:
دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد.
ماده 56:
تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح صورت مي گيرد در غير اين صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است.
ماده 57:
در صوتر موافق تبا تقاضاي تغيير رشته دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نام نويسي كند و پس از نام نويسي دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد.
تبصره:
اقدام نكردن دانشجو به نام نويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير ررشته تا پايان دوره ازو ي سلب مي شود.
ماده 58:
دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي ازو ي پذيرفته مي شو دكه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1:
دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود ولي نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي ماند در اين حال چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود.
تبصره 2:
در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.


تغيير رشته الزامي
ماده 59:
چنانچه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه در دوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره گيري از كارايي حاصل از آن طبق جداول نقص عضو از دست بدهد مي توان دبا رعايت ساير مقررات به رشته ديگري متناسب با رشته خود در همان گروه آزمايشي ك هاز لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 55 (باستثناي بند 1) و ماده 57 معاف خواهد بود.
تبصره:
در مواردي كه دانشجو به دلايل نقص عضو و بيماري توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد كميسيون آموزشي دانشگاه پس از بررسي كامل مسأله نسبت هب تغيير رشته دانشجو به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر تصميم مي گيرد.
ماده 60:
دانشجويان دوره دكتري پزشكي عمومي دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي يا دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته كه به دلايلي از تحصيل در دوره مربوط منع شده اند در صورتي كه حداقل واحدهاي معادل دوره كارداني يا كارشناسي را گذرانده باشند با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه و با احتساب واحدهايي كه گذرانده اند مي توانند به يكي از رشته هاي گروه پزشكي يا يكي از رشته هاي مرتبط با آن در گروه ديگر در مقاطع كارداني يا كارشناسي تغييير رشته دهند و پس از تطبيق واحدهاي گذرانده شده در رشته جديد به ادامه تحصيل بپردازند.
تبصره:
در صورتي كه دانشگاه مبدأ فاقد رشته تناسب براي تغيير رشته اين گونه دانشجويان باشد شوراي آموزشي دانشگاه نظر خود را داير بر تغيير رشته دانشجو حسب مورد به معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي كند تا دانشجو را در يكي از دانشگاههاي ديگر جابجا نمايند.
ماده 61:
متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصيل خود تسليم نمايد.
ماده 62:
تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بلامانع است. در اين حال براي اين گونه دانشجويان حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 20 واحد پذيرفته شده از دانشجو يك نيمسال از طول تحصيل وي كاسته مي شود.

لینکهای مفید