به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5119
 بازدید امروز : 570
 کل بازدید : 1728322
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.9781
تقویم
صفحه اصلی >  اداره آموزش > آموزش عمومی > قوانین و مقررات  > آموزشی > کارشناسی > انتــــقال 

تعريف انتقال
ماده 38:
انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو ا زيك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.
ماده 39:
انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير:
1-
شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري ك هوي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.
2-
معلوليت مؤثر دانشجو به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.
3-
ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تييد مراجع ذي ربط
تبصره1:
هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره 2:
براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است گواهي استغال و سكونت او در تهران بايد به تايدد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.
تبصره 3:
در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخيص مي دهد چنانچه محل تحصيل وانشجوي دختر در تهران باشد و شوه راو نيز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان (محل تحصيل شوهر) موجود نباشد، شوهر او مي تواند به تهران منتقل شود.
تبصره 4:
به منظور توزيع دانشجويان انتقالي به تهران و جلوگيري از سرگرداني آنان در تعيين محل تحصيل كميته اي در معاونت دانشجويي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نام كميته انتقال تشكيل مي شو داين كميته مي تواند براي پذيرش دانشجوي انتقالي در هر يك از دانشگاههاي تهران سهميه تعيين كرده و دانشجويان انتقالي را مطابق سهميه جابجا كند.
ماده 40:
انتقال دانشجو از دانشگاها و مؤسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر در يك رشته و در يك مقطع به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد بلامانع است.
ماده 41:
انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه از دانشگاه پيام نور به دانشگاههاي حضوري (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبدأ و مقصد بلامانع است.


انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي
ماده 42:
انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ويژه صورت مي گيرد. و اين ضوابط توسط وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تدوين و ابلاغ مي شود.


انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور
ماده 43:
انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل مطابق آيين نامه اي صورت مي يرد كه در جلسه 229 مورخ 28/3/1374 شوراي عالي برنامه ريزي تصويب و ابلاغ شده است. (ضميمه 3)
ماده 44:
دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدأتسليم نمايد.
ماده 45:
دانشگاه مبدأ د رصورت موافق تبا انتقال موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد.و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نمايد.
تبصره:
در صورت موافق تبا انتقال كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع مي شود.
ماده 46:
در صورت انتقال فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 است بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.
تبصره:
تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده فقط در محاسبه ميانين كل او محسوب مي شود.
ماده 47:
مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههاي مبدأ و مقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود.
ماده 48:
انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز است.

لینکهای مفید