به وب سایت دانشکده پیراپزشکی همدان خوش آمدید ***سال 1400سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گرامیباد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4984
 بازدید امروز : 418
 کل بازدید : 1728170
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 1.8941
تقویم
صفحه اصلی >  اداره آموزش > آموزش عمومی > قوانین و مقررات  > آموزشی > کارشناسی > ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو 


معيارهاي ارزيابي

ماده 20:
ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس ، انجام تكاليف درسي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.
تبصره:
برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است.
ماده 21:
معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمرات در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود.
ماده 22:
حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است. دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود مي شود در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است. با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي ورودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود.
تبصره:
اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شد به جاي آن درس مي تواند از جداول دروس انتخابي در برنامه مصوب درس ديگري را انتخاب كند.


درس ناتمام
ماده 23:
در موارد استثنايي نمره تمرين دبيري كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرايي ، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب، توام با پروژه ارائه مي شود در صورتي كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد.
اعلام نمرات
ماده 24:
استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد.
ماده 25:
اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف استن مرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از دسيدذگي به اعتراضات دانشجويان وو رفع اشتباهات احتمالي ، به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد.
تبصره:
نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.


ميانگين نمرات
ماده 26:
در پايان هر نيمسال تحصيلي ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال و در پايان دوره تحصيلي ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.
تبصره 1: براي محاسبه ميانگين نمرات تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته است (اعم از ردي يا قبولي) بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود.
تبصره 2: دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود . نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود. به همين نحو نمرات دانشجو در نيمسالي كه الزاماُ كمتر از 12 واحد انتخاب مي كند و كسر بودن واحدها خارج از اراده ا واست نيز مانند دروس تابستاني در ميانگين كل او محاسبه مي شود، ولي آن نيمسال جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.


مشروطي
ماده 27:
ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.تبصره:
هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي كتباُ اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.
ماده 28:
دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.


اخراج دانشجوي مشروط
ماده 29:
در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب ، كمتر ا ز12 باشد در هر مرحله اي كه باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود.
ماده 30:
دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم مي شود در صورتي كه واحدهاي مقطع پايين تر رشته مربوط را تا سقف مجاز با موفقيت گذرانده باشد و ميانگين كل او در اين واحدها كمتر از 12 نباشد مي توان دبا رعايت ساير ضوابط مربوط مدرك مرسوم مقطع پايين تر را در آن رشته دريافت كند.
تبصره:
در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد، دانشجو مي توان دبا نظر گروه آموزشي مربوط به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود در مقطع پايين تر در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با رشته جديد و گذراندن واحدهاي كمبود در آن مقطع فارغ التحصيل شود. بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود بر عهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است.
ماده 31:
دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي شود در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوره تحصيل سپرده است مي تواند براي تحصيل مجدد در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد.
دانشگاه پذيرنده مي تواند واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده استب ا برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.شمول آيين نامه به دوره كارشناسي ارشد پيوسته
ماده 32:
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پيوسته در طول تحصيل تا سقف واحدهاي قبل قبول دوره كارشناسي (135 تا 140) تابع مقررات اين آيين نامه است و در دروس تخصصي پروژه و پايان نامه كه در برنامه مصوب باع لامت ستاره مشخص شده اند تابع
آيين نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته خواهد بود

لینکهای مفید