متن متحرک مورد نظر ، حذف شده است
< AryanicCMS:pic:0:0:0:0:0>
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3033
 بازدید امروز : 218
 کل بازدید : 1365822
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 2.3151

صفحه اصلی > دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده > ساختار دفتر مطالعات و توسعه 

ساختار دفتر مطالعات و توسعه

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پيراپزشکي تحت نظر رئيس دانشکده و با هماهنگي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه  (EDC) به منظور پيشبرد اهداف ارتقاي کيفيت آموزش دانشگاه در دانشکده تشکيل شده و اعضاي آن عبارتند از:

این دفتر با تشکیل کمیته هاي مختلف جهت دستیابی به اهداف و بهرهگیري از توانمندي هاي اعضاي هیئت علمی دانشگاه دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده و هماهنگ با فعالیت ها و اهداف فعالیت هاي زیر را انجام می دهد:

1. ارتقاي روش ارزشیابی اعضاي هیئت علمی و کارشناسان بالینی.

2. طراحی و اجراي فرم ارزشیابی عملکرد آموزش بالینی اعضاي هیئت علمی و کارشناسان بالینی.

3. طراحی اجراي فرم ارزشیابی عمومی و اختصاصی دروسبالینی دانشجویان.

4. ارائه خدمات مشاوره اي و کارشناسی طرح دروس و بازنگري برنامه درسی گروههاي آموزشی.

5. کمک به ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دانشجویان.

  6. برنامه ریزي و هماهنگی باتوانمندي هاي آموزشی اعضاي هیئت علمی و کارشناسانبالینی دانشگاه جهت ارتقاء.

7. ارتقاي دانش، نگرش و مهارت هاي آموزشی اساتید.

8. مشارکت در ارتقاء رفتار و پوشش حرفه اي و اخلاقی دانشجویان.

9. مدیریت فرآیندهاي آموزشی

دانشگاه در جهت نیل به اهداف EDC  .هماهنگی و ارتباط سازمانی با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در ساختار این دفتر کمیته هاي برنامه ریزي درسی و طرح درس،امور بالینی، ارزشیابی و آموزش پاسخگو، و اخلاق در آموزش  را در نظر گرفته است.

لینکهای مفید

عنوان